Voor mijn coachingspraktijk Openbloeien is het privacyreglement van de NOBCO van toepassing, de brancheorganisatie voor professionele coaches, waarbij ik ben aangesloten. Heel kort komt het erop neer dat ik alle persoonlijke informatie en gegevens van cliënten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk beschouw. Ik deel jouw persoonlijke gegevens niet met derden, uitsluitend in specifieke situaties (bijvoorbeeld een doorverwijzing) en alleen met jouw schriftelijke toestemming.

Ik werk volgens de wet AVG. Jouw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, e.d.) zijn uitsluitend bedoeld voor het contact met mij als coach van Openbloeien.  De gegevens krijg ik via mijn website, mailbox of mobiele telefoon. Voor het intakegesprek heb ik gegevens van je nodig die ik onmiddellijk verwijder en/of vernietig wanneer je afziet van verdere samenwerking.

Verwerken van je gegevens

Na de intake kan het zijn dat ik meer gegevens van je vraag, in het belang van het coach-/mentoraattraject. Deze gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt. Als het in het belang van je traject is dat jouw gegevens met derden worden gedeeld dan zal ik dat pas doen na schriftelijke toestemming van jou.

Jouw rechten

Als coach aangesloten bij de NOBCO respecteer ik jouw rechten als cliënt volledig. Je kunt te allen tijde jouw gegevens inzien.

Bewaartermijn

Voor de belastingdienst ben ik verplicht jouw gegevens mbt financiële administratie zeven jaar te bewaren. Na die periode verwijder of vernietig ik de gegevens.

Voor het aangaan van een coachingstraject of een mentoraatsperiode ondertekenen wij een overeenkomst waarin de verantwoordelijkheden van ons beiden worden beschreven.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een coachingstraject of mentoraat is vrijwillig. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor je daden en handelingen tijdens de dienstverlening.

Annulering van een afspraak kan tot 24 uur vóór de geplande afspraak. Afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen voor de afspraak om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen wegens ziekte.

Annuleren kun je telefonisch of per e-mail.

Betaling

Betaling geschiedt achteraf. Ik stuur maandelijks facturen uit, die dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Klachten

Als je een klacht hebt over mijn handelen als coach, dan richt je je in eerste instantie tot mij en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Komen we er samen niet uit dan kun je een klacht indienen bij de NOBCO via https://www.nobco.nl/keurmerk/klachtencommissie. Zij behandelen je klacht vertrouwelijk en zorgvuldig.

Cookies

Op deze website worden de volgende analytische cookies geplaatst:

Cookienaam Bron Functie Expiratie
_ga Google Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt sessie
_gid Google Registratie hoe bezoekers de website gebruiken sessie